MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR
Sun Lounge AS (Sun Lounge)
Markveien 1
0554 Oslo

Besøksadresse: Markveien 1, 0554 Oslo
Email: post@sunlounge.no
Tlf. 469 03 818
Org. nr. 919288965

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.
Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.
Rettigheter og plikter som medlem hos Sun Lounge.

Sun Lounge (SL):
• Foretar adgangskontroll
• Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
• Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
• Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor SL`s kontroll.
• Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
• Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger
og regler som er satt av SL.
• Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

• All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:
• Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer * Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,- * Aksepterer at SL fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere tilbudet.
• Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved bruk av våre tjenester.
• Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført soling.
• Adgangskortet eller app kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
• Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort eller via app. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort eller via app, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen. *
Dersom du mister medlemskortet skal Sun Lounge ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.
• Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker.
• Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av medlemsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
• Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på studio. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.

2. Generelle kontraktsbestemmelser
* Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første dag i måned. Se punkt 6 om oppsigelse.
* Du kan maksimalt ta 30 minutter sol hver dag.

3. Betaling av medlemskapet
• Betaling for resterende dager i inneværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.
• Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.
• Forsinket betaling vil medføre purregebyr og forsinkelsesrenter fastsatt av Finansdepartementet 
• SL forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned på nettsiden sunlounge.no.
• Betaling for kontant avtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
• Sun Lounge AS (Org.nr 919288965) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden. Kortbetaling gjøres gjennom Nets NetAxept.


• SL forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned.
• Betaling for kontant avtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
• Sun Lounge AS (Org.nr 919288965) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden. Kortbetaling gjøres gjennom Nets NetAxept.

4. Angrerett
Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler. Innmeldingsavgiften blir ikke refundert. Benytt angrerettsskjema her for å melde angrerett.

5. Prosedyre ved manglende betaling
Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan SL sperre adgang til studio. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

6. Oppsigelse av medlemsavtalen.
Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, via knappen avslutte medlemskap.
Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
SL forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på SL`s interne retningslinjer

7. Behandling av kundedata
Kundedata blir ikke delt med eller solgt til tredjepart. Kundedata oppbevares i henhold til norsk lov. Utlevering og eller sletting av data meldes via digitalt skjema her.
Kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker krypter (SSL) side levert av NETS.
Kunde samtykker til å motta epostdialog fra Sun Lounge i form av tilbud eller priskampanjer som kan være til fordel for kunde.